بانک ملت (چهارسوق)

شرکتی, سازمانی, فروشگاهی, برند سازی, طراحی تخصصی

مولتی کافی

شرکتی, واکنشگرا, فروشگاهی, شرکتی, برند سازی, طراحی تخصصی

سام سیر

شرکتی, واکنشگرا, فروشگاهی, خبری, برند سازی

ستاد نمازجمعه

سازمانی, واکنشگرا, خبری